Få 10% rabatt på din första beställning!

Integritet & cookies

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) samt hur vi använder dina uppgifter (“Cookiepolicy”) beskriver hur Parently genom Toddle AB, org. nr 559445-2392,  Kungsklippan 11, 112 25 Stockholm, e-mail: hej@parently.se, (” Parently”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Parently tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till uthyrning, serviceärenden och övrig kontakt med Parently, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av ett konto hos Parently (”Kontoinnehavare”).

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Parently är personuppgiftsansvarig för Parentlys behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Parently är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av ett konto hos Parently.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, hyra våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Parently samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför en beställning på Parentlys webbplats, använder dig av Parentlys kundservice, besöker Parentlys webbplats eller ett event som Parently anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Parently. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och uthyrning krävs för att du ska kunna ingå avtal med Parently och för att Parently ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du har ett konto hos Parently samlar Parently in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Parently samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din beställningshistorik, hur du interagerar med Parentlys webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Parently behandlar även uppgifter som Parently från tid till annan ges tillgång till genom ditt konto hos Parently. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Parently

De personuppgifter Parently samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför beställning och använder våra supporttjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Kontokortsnummer
 • Ordernummer
 • IP-adress och information om din användning av Parentlys webbplats

4.2 För dig som är Kontoinnehavare

De personuppgifter Parently samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Uppgifter om dina beställningar

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Parently

Parently behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Parently dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av hyra, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Parentlys och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till beställningar av varor och tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar Parently personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet;
 • Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och reklamationer och möjlighet att hantera flera adresser;
 • Tillhandahålla specialerbjudanden;
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
 • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Parently baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att genomföra bokningar, hyra och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. 

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Parently, samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala uthyrningssummor. Parently behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. 

6.4 I vissa fall kan Parently ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. 

9.2 Parently sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört en beställning eller på annat sätt interagerat med Parently. Därefter kommer uppgifterna raderas. 

9.3 Parently sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett Parentlykonto.

9.4 Parently kan komma att spara uppgifter längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Parentlys rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Parently kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners samt leverantörer av IT-tjänster och kort- och kommunikationstjänster. Parently kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig. Parently vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana tredje parter.


Ändamål

Behandling

Uppgifter

Grundläggande uppgifter

Uppgifterna sparas på vår Webbplats (parently.se) i samband med slutförda beställningar av våra tjänster. 

Personuppgifter: Beställarens namn, telefonnummer, adress, e-post, personnummer

Betalpartner

Stripe Inc, 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States.
Uppgifterna sparas i Fortnox Aktiebolag (Bollgatan 3, 352 46 Växjö) vid slutförd beställning av tjänster på webbplats.

Beställaruppgifter: Beställares namn, Personnummer, Faktureringsadress, E-post, Telefonnnummer, Orderdetaljer till fakturaunderlag

E-post marknadsföring

Hubspot
2 Canal Park
Cambridge, MA 02141
United States

Namn och E-post

CRM (Kunddatabas)

Circuly GmBh,  Obernstraße 50, 33602 Bielefeld, Tyskland

Namn, E-post, Telefonnummer, Personnummer, Leverans- och fakturaadress, Beteende på vår webbplats, Ärendehistorik, Beställningshistorik

Support, Medlemtjänst och chat

Tidio LLC (with its registered office at 180 Steuart St. CA 94119, San Francisco, USA

Namn, E-postadress, Ärendehistorik

Webbserver

Shopify Inc., O'Connor Street Ground Floor Ottawa, Ontario K2P 2L8

Namn, E-post, Telefonnummer, Personnummer, Leverans- och fakturaadress, Beteende på vår webbplats, Ärendehistorik, Beställningshistorik

Logistik

----------

Namn, Leveransadress, Telefonnummer, Packinstruktioner – varor som Användaren beställt

Produktpartner Bugaboo
Axkid
Luie
Babydan
Stålhästen
TinySeats
Generell information om Produkter och Leveransområden

 

10.2 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Parently om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Parentlys rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.3 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Parently har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

12. Dina rättigheter

13.1 Parently ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Parently kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Rättigheter

 1.  Tillgång till dina personuppgifter/registerutdrag. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Parently har dock rätt att ta ut en avgift eller vägra att tillmötesgå begäran om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2.  Rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3.  Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du i vissa fall har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kan också behöva spara uppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål.
 4.  Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 13.3.2. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
 5. Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
 6. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.4 Parently kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till hej@parently.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.6 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två huvudtyper av cookies:

 1. En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 2. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Parently använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål val och intressen kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg kunna hantera ditt köp säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp. Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Parently så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbplatsen.

Genom att godkänna Parentlys allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Parentlys webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Parentlys webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Webbplatsen. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

Google Analytics och AdWords

Vår webbplats använder Google analytics för att samla in användarstatistik för webbplatsen, datan som samlas i Google analytics är anonym där vi registrerar vilket land användare surfar från vilken IP-adress, språkinställningar och webbläsarversioner m.m. Google analytics presenterar sedan data för oss i anonymiserad form. AdWords sparar en cookie på din dator eller annan webbläsarenhet för att vi ska kunna marknadsföra de tjänster vi tror att besökare kan vara intresserade av. Annonserna kan visa sig hos tredje part som använder Google Display-nätverk. Användare kan när som helst återkalla sitt medgivande till att få annonser via Google Display-nätverket eller delta i statistikverktyget Analytics. Läs mer om Googles användarvillkor för Analytics (https://www.google.com/analytics/terms/us.html) och Google Tag Manager (https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/).

Facebook

För att marknadsföra våra tjänster för dig som har ett Facebook-konto använder vi oss av samma typ av cookies som med Google AdWords. Vi marknadsför oss även mot liknande grupper “Pre-Targeting”, med vilket menas att om ditt internetbeteende liknar en annan individs kommer det att riktas annonser mot dig med tjänster som vi antar passar ditt intresse. Användare kan när som helst återkalla sitt medgivande till att bli exponerade av annonser från oss genom hantera sina inställningar på Facebook (https://www.facebook.com/help/109378269482053/)

Hotjar

Vi använder Hotjar för att analysera vår webbplats innehåll och funktionalitet. Syftet är att förbättra webbplatsen för användare. Hotjar samlar in information om besökarens beteende genom klick, vilka sidor som besöks samt vilka segment av vår webbplats som visar sig mest intressanta. Hotjar använder besökarens IP-adress för att samla information om besökarens geografiska position samt samlar även information om besökarens språkinställningar, webbläsarversion, skärmupplösning, typ av webbläsarenhet och operativsystem. Datan presenteras helt anonymiserad samt på grafiska s.k. “heatmaps” som visar hur hur användare använder vår webbplats. Användare kan återkalla sitt medgivande till analysvertyget Hotjar genom att avregistrera sin enhet på https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out Läs mer om Hotjars användarvillkor (https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service) och sekretesspolicy (https://www.hotjar.com/privacy)

15. Kontaktinformation

15.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.


FÖRETAGSINFORMATION

Toddle AB, 559445-2392

Att: David Wedar, Ansvarig chef

Kungsklippan 11

112 25 Stockholm

 

Du kan när som helst höra av dig till oss på hej@parently.se!