Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Senast uppdaterad: 31 augusti 2023

Dessa allmänna villkor utgör, tillsammans med vid var tid gällande Bekräftelser, ett avtal mellan dig som Kund och Toddle AB. Vi erbjuder privatpersoner att hyra baby och barnprodukter via vår webbplats, ​www.parently.se 

För dig som är konsument gäller konsumenträttslig lagstiftning för din beställning. Vissa bestämmelser i Villkoren gäller enbart när ett konsumentförhållande föreligger. Det anges i så fall uttryckligen. 

Villkoren tillämpas på alla Beställningar som görs via Webbplatsen. 

1 TILLÄMPNING OCH DEFINITIONER 

1.1 Tillämpningsområde. Dessa allmänna villkor ska tillämpas när PARENTLY hyr ut baby och barnprodukter samt andra Hyresobjekt (enligt definition nedan) till Kunden. 

Bestämmelserna i dessa allmänna villkor är tillämpliga på samtliga typer av mellanhavanden mellan PARENTLY och Kunden om inget annat anges för en specifik bestämmelse eller grupp av bestämmelser och förutsatt att PARENTLY och Kunden inte skriftligen överenskommit om annat. 

1.2 Konsumentvillkor. PARENTLY ansvarar enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning och bestämmelserna i dessa allmänna villkor tillämpas endast till den del de inte står i strid med tvingande bestämmelser. 

1.3 Definitioner. I dessa allmänna villkor ska följande definierade termer ha den innebörd som anges nedan: ”Avtalet” avser avtalet mellan PARENTLY och Kunden om uthyrning av Hyresobjekt eller sådan annan överenskommelse mellan PARENTLY och Kunden som (i) ingås via Webbplatsen (enligt definition nedan) eller på annat sätt; och (ii) bekräftas av PARENTLY genom Bekräftelse (enligt definition i punkt 2.1); ”PARENTLY” avser Toddle AB, org. nr 559445-2392, eller sådant eventuellt annat bolag inom PARENTLY-koncernen som är angivet som part till Avtalet. 

”Hyresobjekt” avser vart och ett av de objekt (babyprodukter, barnprodukter, heminredning och/eller annan utrustning eller annan lös egendom) som PARENTLY sammantaget enligt Avtalet ska hyra ut till Kunden; ”Kunden” avser den part med vilken PARENTLY ingått Avtalet; och 

”Webbplatsen” avser PARENTLYs webbplats med nuvarande webbadress​ www.parently.se 

1.4 Förhållande till Avtalet. Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av Avtalet, och hänvisningar i dessa allmänna villkor till ”Avtalet” innefattar även dessa allmänna villkor. Avvikelser måste avtalas skriftligen för att bli gällande. 

2 PARENTLYS ALLMÄNNA VILLKOR VID HYRA 

2.1 Beställning. Ett Avtal mellan PARENTLY och Kunden har ingåtts först när PARENTLY bekräftat eller annars godkänt beställningen ​(”Bekräftelsen”). 

2.2 Betalning. Betalning för hyra ska erläggas enligt föreskrifterna i Bekräftelsen eller i enlighet med vad PARENTLY i övrigt anvisar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta om 8 procent från datumet månadsbetalningen skulle ha betalats. PARENTLY förbehåller sig rätten att kräva ersättning för utfärdad betalningspåminnelse samt förseningsavgifter enligt PARENTLYs vid var tid gällande policy.

2.3 Priser. Samtliga priser för hyra anges i SEK inklusive moms, om inget annat särskilt framgår. För leverans till Kunden av Hyresobjekt tillkommer leverans och retur- avgift enligt uppgifter på Webbplatsen. PARENTLY förbehåller sig rätten att årligen justera priset för pågående hyror i enlighet med konsumentprisindex (KPI) eller annat index som PARENTLY tillämpar. 

2.4 Hyrestid. Hyrestiden räknas från och med den dag Hyresobjektet enligt Avtalet och överenskommelsen med Logistikpartnern (enligt definition i punkt 2.9) har levererats till den plats som anvisats av Kunden. Hyrestiden löper för den period som anges i Avtalet och avslutas när Hyresobjektet återlämnats. 

2.5 Förtida uppsägning. Kunden är, ifall denne utan stöd av en bestämmelse i Avtalet till PARENTLY meddelar att Avtalet sägs upp och att Hyresobjektet ska återlämnas, skyldig att till PARENTLY betala den återstående hyran enligt Avtalet. 

2.6 Nyttjanderätt. PARENTLY upplåter till Kunden en begränsad nyttjanderätt till Hyresobjektet i enlighet med villkoren i Avtalet. Ingenting i Avtalet innebär eller ska tolkas som att Kunden erhåller äganderätt till Hyresobjektet. Nyttjanderätten upphör omedelbart när hyrestiden löpt ut. 

2.7 Användningsvillkor och försäkring. Kunden ska vid användning av Hyresobjekt och under den Avtalade hyrestiden beakta och efterleva följande villkor: 

(a) Kunden åläggs en allmän vårdplikt i förhållande till Hyresobjektet innebärandes att Kunden alltid ska vårda Hyresobjektet så att det inte försämras utöver vad som är att anse som normal förslitning och i övrigt iaktta all den aktsamhet som skäligen kan krävas; 

(b) Kunden får endast nyttja Hyresobjektet i enlighet med Avtalet och eventuella tillhörande instruktioner och för de syften för vilka Hyresobjektet typiskt sett är avsedda; 

(c) Hyresobjektet hyrs i befintligt skick, varvid särskilt noteras att andra kunder kan ha brukat Hyresobjektet tidigare vilket kan ha föranlett normalt slitage; 

(d) Kunden ska under hyrestiden handha och förvara Hyresobjektet på sådant sätt att det inte utsätts för åverkan, olovligt nyttjande eller tillgrepp; 

(e) Kunden får inte, utan särskilt tillstånd från PARENTLY, vidareupplåta eller vidareuthyra Hyresobjektet. (f) Kunden får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation av Hyresobjektet. Kunden skall omgående underrätta PARENTLY om Hyresobjektets märkning eller övrig identifikation förstörts eller på annat sätt blivit oläslig; 

(g) Kunden får inte infoga eller sammanfoga Hyresobjektet i fast eller lös egendom; 

(h) Kunden får inte pantsätta, överlåta, uthyra eller på annat sätt upplåta rättighet till Hyresobjektet till tredje man 

2.8 Leverans. PARENTLYs logistikpartner ​(”Logistikpartnern”) utför leveranser av Hyresobjekt till Kunden. Leveranstiden anges preliminärt i samband med beställning. När beställningen är redo för leverans kommer Kunden att kontaktas av ansvarig Logistikpartner för tidsbokning av leverans. Leveranser sker så långt det är möjligt vid den tidpunkt och till den plats och adress som anvisats av Kunden. Vid mottagande av leverans ska Kunden kunna uppvisa giltig legitimation. Om leverans tas emot för annans räkning, ska mottagaren kunna visa upp både sin egen och den egentliga mottagarens legitimation. Kunden ansvarar för att det är möjligt att leverera Hyresobjektet till angiven adress och plats. Logistikpartner har rätt att neka leverans till önskad plats om det kan innebära risk för skada på person, fastighet eller egendom, eller om leveransen inte enligt ansvarig Logistikpartner är möjlig eller skäligen kan anses rimlig att genomföra. PARENTLY förbehåller sig rätten att kräva ersättning för de kostnader som uppstår om leverans inte kan genomföras på grund av förhållanden som är hänförliga till Kunden, exempelvis men inte begränsat till att Kunden inte är anträffbar under överenskommen tidpunkt eller vid den plats som angivits för leverans. Kunden är skyldig att vid mottagande av leverans kontrollera det levererade Hyresobjektet. Skador och avvikelser som är synliga vid leveranstillfället måste meddelas direkt till chauffören eller annan part som kunden informeras ska få informationen och noteras på frakthandlingen. PARENTLY ansvarar inte i förhållande till Kunden för skada som uppkommer i samband med leverans. Om Kunden vill framföra krav på grund av skada som uppkommit i samband med leverans ska kravet tillställas den Logistikpartner som utfört leveransen. Hyresobjektet anses avlämnat till Kunden när Hyresobjektet är tillgängligt vid den av Kunden angivna leveransplatsen. 

2.9 Undersökningsplikt. Kunden ska omedelbart efter mottagandet av Hyresobjektet, och alltid innan Hyresobjektet börjar brukas, utföra erforderlig kontroll samt noggrant undersöka Hyresobjektet. Om Kunden i undersökningen upptäcker skada eller avvikelse ska Kunden omedelbart meddela PARENTLY enligt förutsättningarna i punkt 2.11. 

2.10 Reklamation. Anmärkning mot ett Hyresobjekt ska för att kunna göras gällande anmälas till PARENTLY omedelbart och senast två veckor efter att Hyresobjektet blivit tillgängligt för Kunden. Om Kunden inte anmärker på Hyresobjektets skick inom ovanstående tid ska Hyresobjektet anses mottaget i fullgott skick. 

2.11 Fel i Hyresobjektet. Om Hyresobjektet avviker från vad som överenskommits i Avtalet i sådan grad att Hyresobjektet kan anses felaktigt, och felet eller bristen inte beror på sådan skada som Kunden ansvarar för enligt villkoren i Avtalet, ska PARENTLY utan oskäligt dröjsmål efter Kundens reklamation enligt punkt 2.11 åtgärda felet eller bristen eller företa omleverans. Kunden är inte skyldig att betala hyra under sådan avhjälpandeperiod. 

2.12 Montering. Kunden kan välja att beställa montering av Hyresobjektet. Denna montering görs på plats i PARENTLYs enligt PARENTLYs vid var tid gällande policy. 

2.13 Återlämnande. Kunden anmäler planerade återlämnanden till PARENTLY via Webbplatsen eller i övrigt i enlighet med PARENTLYs vid var tid lämnade instruktioner. Kunden kommer därefter att kontaktas av Logistikpartner för att överenskomma om tid för upphämtning. Ett Hyresobjekt ska anses återlämnat när Hyresobjektet upphämtats av Logistikpartner. Vid återlämnandet ska Hyresobjektet vara med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Tvätt behöver ej göras. I annat fall är PARENTLY berättigade till, förutom att påkalla åtgärder enligt förutsättningarna i Avtalet, att vidta nödvändig rengöring, säkerhetskontroll och reparation på Kundens bekostnad. För alla returleveranser, exempelvis vid avslutad hyra, ska Kunden vara PARENTLY och Logistiskpartnern behjälplig för att möjliggöra returleveransen.

Om Kunden har aviserat ett återlämnande, ska Kunden för PARENTLYs räkning vidta skäliga åtgärder för vård av Hyresobjektet till dess att Hyresobjektet återlämnats till PARENTLY. Om Kunden underlåter att återlämna ett Hyresobjekt till PARENTLY vid utgången av en bestämd hyrestid ska Kunden alltid betala hyra för Hyresobjektet fram till att Hyresobjektet återlämnats till PARENTLY samt förseningsavgift i enlighet med PARENTLYs vid var tid gällande policy. 

2.14 Stöld. Vid stöld av Hyresobjekt under hyrestiden ansvarar Kunden för att meddela och inkomma med polisanmälan till PARENTLY. Fram till att polisanmälan inkommit till PARENTLY debiteras avtalad hyra för Hyresobjektet. 

2.15 Skada på Hyresobjektet. Kunden ansvarar under hyrestiden för förlust av Hyresobjektet samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Vid förlust eller skada har PARENTLY rätt till ersättning. Skada ska anmälas till PARENTLY för beslut om och i så fall hur det skadade Hyresobjektet ska repareras eller ersättas. Om PARENTLY bedömer att Hyresobjekt skadats i sådan utsträckning att det inte kan repareras ska Kunden utge ersättning till PARENTLY.

2.16 Skada på annan egendom eller person. Kunden ansvarar under hyrestiden för skada som Hyresobjektet orsakar på Kundens eller tredje mans egendom eller person. Kunden ska hålla PARENTLY skadelös i anledning av alla eventuella krav från tredje man härrörande ur skador på person eller egendom som orsakats av Hyresobjektet och alla följdskador av sådana skador under hyrestiden. PARENTLY ansvarar inte för Kundens eller tredje mans olämpliga eller oriktiga användning, felaktiga montering eller installation av levererade Hyresobjekt och inte heller för ovarsam hantering, oriktigt underhåll eller konstruktionsfel under förutsättning att dessa omständigheter inte är hänförliga till PARENTLY. 

2.17 Befriande omständigheter. PARENTLY är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta Avtal om underlåtenheten har sin grund i sådan befriande omständighet som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav, såsom men inte begränsat till extrema väderförhållanden (såsom, men inte begränsat till brand, torka, översvämning och extrem kyla), krig, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på råvaror, allmän knapphet samt inskränkningar i tillförsel av drivkraft samt långvariga störningar i transporter, data- eller telekommunikation eller strömförsörjning. 

2.18 Meddelande om befriande omständigheter. Om part önskar åberopa befriande omständighet ska parten omedelbart underrätta den andra parten om när händelsen påbörjades samt när den kan tänkas upphöra. Tiden för fullgörande av relevant förpliktelse ska förlängas med den tid som den befriande omständigheten fortgår. 

2.19 Uppsägningsrätt. Såväl PARENTLY som Kunden (”Berättigad Part”) har rätt att genom skriftligt meddelande till motparten säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om motparten i Avtalet:

(a) underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet eller gällande lag, om sådan underlåtenhet är av väsentlig betydelse för Berättigad Part, och förutsatt att den avtalsbrytande parten inte vidtagit rättelse senast sju (7) dagar efter skriftlig meddelande härom med angivande av uppgifter om vad Berättigad Part anser utgöra avtalsbrottet; 

(b) inte erlägger betalning inom avtalad tid, inställer sina betalningar, påbörjar förhandlingar om uppgörelse med sina borgenärer, blir föremål för ansökan om personlig konkurs, eller dylikt, eller (c) vid upprepade tillfällen underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, oavsett om enskild underlåtenhet är av väsentlig betydelse och Berättigad Part gett den avtalsbrytande parten skriftligt meddelande härom i enlighet med punkt 2.19(a) ovan. 

2.20 Omedelbart återtagande. Om part säger upp Avtalet till omedelbart upphörande med stöd av punkt 2.19 eller annan bestämmelse i Avtalet har PARENTLY rätt att omedelbart återta Hyresobjekt. Vid ett sådant återtagande ska Kunden vara PARENTLY och eventuell Logistikpartner behjälpliga. Om PARENTLY säger upp Avtalet med stöd av punkt 2.19 eller annan bestämmelse i Avtalet har PARENTLY rätt till full ersättning för exempelvis men inte begränsat till uteblivna hyresintäkter. 

2.21 Exklusiva påföljder. De påföljder som uttryckligen framgår av detta Avtal är exklusiva för Kunden, och Kunden har därmed inte rätt att göra gällande andra påföljder i anledning av PARENTLYs bristande uppfyllande av Avtalet om inte annat följer av tvingande lag. 

2.22 PARENTLYs ansvar. PARENTLY ansvarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av PARENTLYs vårdslöshet, och PARENTLY svarar därmed inte för indirekt skada såsom förlorad användning, förlust av uppgifter eller annan ekonomisk följdförlust. 

2.23 Beloppsbegränsning. PARENTLYs totala ansvar under Avtalet ska inte överstiga femtio (50) procent av den hyresersättning som erlagts av Kunden vid tidpunkten för skadan för det Hyresobjekt som är kopplat till skadan.

2.24 Överlåtelse av Avtalet. Kunden äger inte rätt att överlåta delar eller hela Avtalet till annan part utan PARENTLYs skriftliga godkännande. 

2.25 Immateriella rättigheter. Kunden är införstådd i att PARENTLY kan komma att hyra ut Hyresobjekt i vilka PARENTLY eller tredje man äger immateriella rättigheter. Ingenting i Avtalet ska innebära att sådana immateriella rättigheter övergår till Kunden eller att Kunden på annat sätt förvärvar rätten att använda sådana immateriella rättigheter. 

2.26 Ändring av allmänna villkor. PARENTLY förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkoren. Vid ändringar kommer vi att meddela befintliga kunder. Om kund inte accepterar de nya villkoren har kund rätt att säga upp avtalet. I den mån villkoren ändras underkastas nya beställningar de nya allmänna villkoren per den dag då villkoren publiceras på Webbplatsen. 

2.27 Lagstadgad ångerrätt för Kunden. Om Kunden i förhållande till PARENTLY intar en ställning som konsument ar Kunden en lagstadgad rätt enligt Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler att ångra Avtalet (”Ångerrätten”). Kunden har rätt att utöva Ångerrätten gentemot PARENTLY innebärande en rätt att frånträda Avtalet och returnera Hyresobjektet utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag Kunden eller en tredje man som Kunden angett, dock inte Logistikpartnern, fick det sista Hyresobjektet enligt Avtalet i sin besittning. Vill Kunden utöva Ångerrätten ska Kunden på ett tydligt sätt meddela PARENTLY om detta exempelvis genom meddelande på adress: Toddle AB, Kungsklippan 11, 112 25 Stockholm, eller via e-post till: ​hej@parently.se. ​Kunden kan också använda sig av det standardformulär för utövande av ångerrätt som finns på Konsumentverkets webbplats. För att Kunden ska anses ha utövat Ångerrätten i tid räcker det att Kunden meddelar PARENTLY att Kunden avser att utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Kunden är skyldig att utan onödigt dröjsmål, och senast inom fjorton (14) dagar från den dag Kunden meddelade PARENTLY om sin önskan att utöva Ångerrätten, återsända de Hyresobjekt som enligt Avtalet omfattas av Kundens Ångerrätt. Hyresobjekten ska av Kunden returneras till PARENTLY AB hänvisade adress. Returfrakten ska bekostas av Kunden. Returfraktkostnad kan skifta kraftigt i storlek beroende på skiftande karaktär på order i form av mängd produkter och storlek på produkterna. PARENTLY uppskattar därför en exempel-returfraktkostnad av en genomsnittlig order med 500 SEK. Om Kunden utövar Ångerrätten kommer PARENTLY att återbetala alla betalningar som PARENTLY enligt det ångrade Avtalet mottagit från Kunden, inklusive leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast fjorton (14) dagar från den dag då PARENTLY mottog Kundens meddelande om önskan att utöva Ångerrätten. PARENTLY kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som Kunden själv har använt för den aktuella beställningen, om PARENTLY och Kunden inte uttryckligen överenskommer om något annat. PARENTLY förbehåller sig rätten att vänta med att genomföra återbetalningen till dess PARENTLY åter har mottagit Hyresobjektet från Kunden eller av Kunden lämnat bevis på att Kunden återsänt Hyresobjektet. En förutsättning för fullständig återbetalning är att Hyresobjektet sänds tillbaka i samma skick som Hyresobjektet var i när Kunden mottog Hyresobjektet. Om en värdeminskning kan konstateras ha inträffat på grund av Kundens hantering av Hyresobjektet (annat än vad som är nödvändigt för att fastställa Hyresobjektets egenskaper och funktion) är Kunden skyldig att ersätta denna. Ångerrätten för Kunden gäller inte i den mån Hyresobjektet har tillverkats eller anpassats enligt konsumentens anvisningar med egenskaper utanför PARENTLYs standardsortiment eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. 

2.28 Tillämplig lag. Svensk lag ska tillämpas på Avtalet 

2.29 Tvistlösning. Tvist som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för de fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande.

2.30 Personuppgiftsbehandling. PARENTLYs behandling av personuppgifter i relation till ingåendet av Avtalet regleras av PARENTLYs integritetspolicy publicerad på Webbplatsen tillgänglig här. 

FÖRETAGSINFORMATION 

PARENTLY gm Toddle AB, 559445-2392
Kungsklippan 11, 112 25 Stockholm

Du kan när som helst höra av dig till oss på hej@parently.se!